Privacy Policy

Home / Privacy Policy

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

W związku z powyższym FND S.C. uprzejmie informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest FND SPÓŁKA CYWILNA IWONA AGATA BOGUCKA, TEKIN GÜVERCIN   (NIP: 9522080936, REGON: 142119426) ul. Dzięcieliny 3/16, 04-745 Warszawa. Tel: 22 401 22 05 Email: rodo(at)fndsite.com.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy, odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów informatycznych lub konsultingowych, na potrzeby sprzedaży oferowanych produktów i usług, na potrzeby działań marketingowych, zapytań ofertowych, dochodzenia roszczeń, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
  3. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  5. a) Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny) b) Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny) c) Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora). d) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora). e) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora). f) Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora). g) dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora). h) na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość.
  7. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA.
  8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także o prawie do przenoszenia danych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: rodo(at)fndsite.com lub pocztą na adres ul. Dzięcieliny 3/16, 04-745 Warszawa.
  9. W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu danego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
  10. a) Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności. b) Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 9. Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykorzystanie danych i zgoda ta zostanie przez Państwa wycofana, to nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody. 10. Skargi mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa. 11. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.